Προκηρύξεις Διαγωνισμών

17-12-2010 - Α/26601 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 26-01-2011

Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα επτά (1.487) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., του υπολοίπου του Νομού Αττικής, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών, που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, σε δύο (2) ενότητες (Α΄ και Β΄) των 748 και 739 πρακτορείων αντίστοιχα

08-12-2010 - Α/25698 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 27-01-2011

Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία έξι (6) συνολικά κληρωτίδων για τις κληρώσεις των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, και ΠΡΟΤΟ, δηλαδή δύο (2) πανομοιότυπων κληρωτίδων για κάθε ένα παιχνίδι (κύρια και εφεδρική)

14-09-2010 - Α/20106 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 20-10-2010

«Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις επτακοσίων ενενήντα εννέα (799) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Χαλκιδικής, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω έργου»

02-06-2010 - Α/14025 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 05-07-2010

«Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια και εκτύπωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ρολών θερμικού χαρτιού (topcoated), εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την ποσότητα των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ρολών και ο άλλος με την ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ρολών»

10-05-2010 - Α/11791 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 14-06-2010

«Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δελτίων των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3 και EXTRA 5 της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

04-02-2010 - Α/3699 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 10-03-2010

«Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων των εταιρειών του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε., ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. και OPAP International LTD) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη»

03-02-2010 - Α/3503 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 03-03-2010

«Ανάδειξη τριών (3) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής της εταιρικής εικόνας και των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

05-01-2010 - Α/183 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-02-2010

«Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δελτίων των παιχνιδιών, ΠΡΟΠΟ 14&7 (Τετάρτης, Σαββάτου και Κυριακής) & ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ»

16-11-2009 - Α/23212 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-01-2010

«Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την εκτύπωση, την προμήθεια και την συσκευασία τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) εντύπων προγραμμάτων (κουπονιών) και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων (1.700.000) αφισών - πινάκων αποτελεσμάτων, του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

12-11-2009 - Α/23111 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 07-12-2009

«Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων των εταιρειών του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε., ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. και OPAP International S.A.) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη »

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ