Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη τριών (3) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής της εταιρικής εικόνας και των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να το παρατείνει έως ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 – 5798272, Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ