Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΘΕΜΑ:«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α/25420/14.12.2011 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)»

 

Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών της με αριθμό πρωτοκόλλου Α/25420/14.12.2011 Ανοικτής Διαδικασίας (Διαγωνισμού) για την: «Ανάδειξη δύο (2) αναδόχωνφυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών (Ενότητα Α) και της Εταιρικής Εικόνας (Ενότητα Β) της ΟΠΑΠ Α.Ε.», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση κάθε σύμβασης, που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ως νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 και ως  ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης, η Τρίτη 31.1.2012.

 

Περιστέρι, 14.12.2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Αρ. Πρωτ.: Α/ 25420

 

1.       Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την: «Ανάδειξη δύο (2) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών (Ενότητα Α) και της Εταιρικής Εικόνας (Ενότητα Β) της ΟΠΑΠ Α.Ε.», γιαχρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση κάθε σύμβασης, που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική προσφορά.

2.       Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00.

3.       Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Σοφία Σάρρα, τηλ.: 210 – 5798290, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4.       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης,μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012, απότα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών)αυτοπροσώπως ή με Courierή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-14:30.Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Διακήρυξη, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ