Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη: «Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων των εταιρειών του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε., ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. και OPAP International LTD) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έως δύο (2) επιπλέον έτη με τους ίδιους ακριβώς όρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10, Μαρτίου 2010 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2ος όροφος, Διεύθυνση  Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 - 5798272, Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ