Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Αρ. Πρωτ.: Α/23212/16.11.2009

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την εκτύπωση, την προμήθεια και την συσκευασία τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) εντύπων προγραμμάτων (κουπονιών) και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων (1.700.000) αφισών - πινάκων αποτελεσμάτων, του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι,ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08.01.2010 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12.00.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα Αγορών , τηλ.: 210- 5798272, Fax: 210-5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ