Καταβολή Κερδών

Αναφορικά με την καταβολή κερδών σε δικαιούχους Παίκτες εφαρμόζονται τα εξής:

  1. Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού μέχρι 999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της Εταιρείας.
  2. Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 1.000€ έως και 1.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται είτε σε μετρητά μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της ΟΠΑΠ στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, είτε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ταυτοποίησής του από τον Πράκτορα (με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάποιου άλλου ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής), μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.). Ειδικά σε ότι αφορά την 2η εναλλακτική, ο Πράκτορας στον οποίο απευθύνεται ο Παίκτης εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν αίτηση πληρωμής  με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του (του Παίκτη), την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.
  3. Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 2.000€ έως και 99.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται στον Παίκτη και κομιστή αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.
  4. Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού 100.000€ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση φυσικής παρουσίας του Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία εκδίδει και σε αυτή την περίπτωση, κατά κανόνα, και παραδίδει στον Παίκτη αίτηση πληρωμής  με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ