Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ποσά (σε χιλ. ευρώ)
2005
2006
2007
2008
2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
 
 
 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
 
 
 
 
 
Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
437.001
384.126
492.860
706.388
699.587
Αποθέματα
404
608
703
1.310
1.166
Απαιτήσεις από πελάτες
61.979
102.050
32.401
66.349
35.509
Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
172.124
184.666
155.136
224.898
194.098
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
671.508
671.450
681.100
998.945
930.360
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
 
 
 
 
 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
227.655
222.361
336.379
253.286
224.870
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
36.038
34.072
108.119
97.663
85.637
Επενδύσεις σε Ακίνητα
-
-
-
1.362
1.295
Υπεραξία
13.646
12.452
7.672
8.435
8.435
Επενδύσεις σε θυγατρικές
-
-
-
-
-
Επενδύσεις σε Συγγενείς
-
1.194
1.608
1.470
12.938
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες
 
 
4.438
2.988
3.368
Λοιπά Στοιχεία μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
11.484
16.480
15.692
15.313
14.558
Φόροι Επομένων Χρήσεων-Αναβαλλόμενοι Φόροι Ενεργητικού
5.355
1.919
11.915
22.079
21.320
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
294.178
288.478
485.823
402.596
372.421
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
965.686
959.928
1.166.923
1.401.541
1.302.781
 
 
 
 
 
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
 
 
 
 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 
 
 
 
 
Δάνεια
15.118
-
-
-
-
Υποχρεώσεις
143.155
160.929
125.749
147.128
145.341
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
-
16
61.394
53.474
32.411
Φόροι
281.215
242.555
237.345
378.965
397.554
Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις
3.077
12.879
52.444
49.530
32.395
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
442.565
416.379
476.932
629.097
607.701
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 
 
 
 
 
Δάνεια
10.227
-
-
-
 
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
-
57
84.429
32.419
8
Προγράμματα Παροχών Προσωπικού
23.491
19.604
21.566
22.637
23.514
Προβλέψεις
301
301
8.159
31.793
45.290
Άλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.779
5.868
6.756
7.022
7.856
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
39.798
25.830
120.910
93.871
76.668
Ίδια Κεφάλαια
 
 
 
 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο
95.700
95.700
95.700
95.700
95.700
Αποθεματικά
43.700
43.700
43.700
43.700
43.809
Προτεινόμενα Μερίσματα
299.860
328.570
-
-
-
Συναλλαγματικές Διαφορές
179
84
(8)
(23)
(23)
Αδιανέμητα Κέρδη - Κέρδη Εις Νέον
43.744
49.531
429.568
539.196
478.926
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
483.183
517.585
568.960
678.573
618.412
Δικαιώματα Μειοψηφίας
140
134
121
-
-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
483.323
517.719
569.081
678.573
618.412
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
965.686
959.928
1.166.923
1.401.541
1.302.781
 

FOLLOW US