Γενική Συνέλευση Μετόχων

 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

  • Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 9 του άρθρου 8  του παρόντος καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 1 και 14 αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και αυξήσεων κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
  • Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου  14  του καταστατικού.
  • Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα και την μετά ταύτα απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
  • Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  • Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας.
  • Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
  • Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το καταστατικό.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

Γενικό πλαίσιο

Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών προβλέπει σημαντικά δικαιώματα για τους μετόχους μειοψηφίας. Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων, όπως τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού ή συγχώνευση, απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Επιπλέον, η απαίτηση δέσμευσης των μετοχών για τις πέντε (5) ημέρες που προηγούνται της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κάτι που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών (μιας σημαντικής μειοψηφίας σε πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις), καταργήθηκε με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/36/EC19 για τα δικαιώματα των μετόχων με τον Νόμο 3884/2010.

Με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Νόμο 2190/1920 δυνάμει του νέου Νόμου 3884/2010 ως προς τις εισηγμένες εταιρείες, εξασφαλίζεται πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφόρηση και ενημέρωση των μετόχων ως προς τα δικαιώματά τους, καθώς και ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΟΠΑΠ ΑΕ κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σε όλους τους μετόχους εύκολη και ισότιμη πρόσβαση. Όλες οι δημοσιοποιήσεις και τα συναφή έγγραφα κοινοποιούνται στον ιστότοπο της εταιρείας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησής τους. Επιπλέον με τον ως άνω νόμο άρθρο 12 προβλέπεται ρητά ότι: «Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με τη τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.»

Ήδη με τον Νόμο 3884/2010, η ΟΠΑΠ ΑΕ ως εισηγμένη εταιρεία, υποχρεούται να δημοσιοποιεί και να αναρτά στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης.

 


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ