Προκηρύξεις Διαγωνισμών

                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ενός πλήρους συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας του ComputerRoom/ DataCenterτου κτιρίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της Λεωφ. Κηφισού 62, στο Περιστέρι», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι, ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων  και ώρα 12:00.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2Ος όροφος, Διεύθυνση  Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 5798272, fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ