Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Περιστέρι, 8.12.2010
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Αρ. Πρωτ.: Α/25698
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Διαγωνισμό για την: «Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία έξι (6) συνολικά κληρωτίδων για τις κληρώσεις των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, και ΠΡΟΤΟ, δηλαδή δύο (2) πανομοιότυπων κληρωτίδων για κάθε ένα παιχνίδι (κύρια και εφεδρική)», με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει σχετική προσφορά.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή προσφοράς από τους  ενδιαφερόμενους. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00.
Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.( Λεωφ. Κηφισού 62 Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών) αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.opap.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 – 5798272, Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ