Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

30-07-2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Περιστέρι, 30 Ιουλίου 2010
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή νέου αναδόχου για την παροχή λειτουργικού συστήματος, υπηρεσιών υποστήριξης, την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού, καθώς και την εγκατάσταση, λειτουργία και μετάβαση στο νέο σύστημα, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη, κινείται η διαδικασία για την πρόσληψη τεχνικού και νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού.
Με αυτό ως δεδομένο, το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, κατά ένα έτος, προκειμένου και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό:
·         να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΟΠΑΠ
·         να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εταιρείας με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών
·         να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και ο αριθμός παρεχομένων των παιχνιδιών
·         να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των πρακτορείων και
·         να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Η ΟΠΑΠ, εφόσον απαιτηθεί και προκειμένου να δώσει στο νέο ανάδοχο τη χρονική δυνατότητα να ενσωματώσει το νέο σύστημα και να διασφαλίσει την λειτουργία της απρόσκοπτα, διασφάλισε τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα ακόμη έτος.
Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής:
·         Η Intralot θα παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επιχειρησιακής λειτουργίας της υπάρχουσας υποδομής της ΟΠΑΠ και των πρακτόρων της, όπως ακριβώς αυτές προβλέπονται στην από 31/7/2007 σύμβαση.
·         Η Intralot θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και θα παρέχει τον απαραίτητο πρόσθετο εξοπλισμό ο οποίος θα απαιτηθεί (α) για την απρόσκοπτη λειτουργία και απόκριση των υπαρχόντων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ και (β) για τις νέες εφαρμογές/συστήματα, περιλαμβανομένων των παιχνιδιών που διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και των Monitor Games. Θα αναλάβει, επίσης, τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επιχειρησιακής λειτουργίας του αναβαθμισμένου και του καινούργιου εξοπλισμού.
·         Η Intralot θα προμηθεύσει εξοπλισμό για την αναβάθμιση των πρακτορείων (20.000 LHMC, 10.000 τηλεοράσεων 32΄΄ και 10.000 τηλεοράσεων 26΄΄, καθώς και τη εγκατάστασή τους στα πρακτορεία), ενώ θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του εξοπλισμού, στο πλαίσιο του συστήματος LOTOS HORIZON.
·         H Intralot θα αναπτύξει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει το σύστημα ΟΠΑΠ/TV, το οποίο και θα υποστηρίξει για την αναμετάδοση προγράμματος μέσω δορυφορικής σύνδεσης και διαδικτύου (WebTV) της ΟΠΑΠ. Υποχρέωση της Intralot είναι η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (5.500 αποκωδικοποιητές στα πρακτορεία, κανάλι δορυφορικής σύνδεσης, χρήση studio) και η εγκατάστασή του στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ. Μέσω του συστήματος ΟΠΑΠ/TV η ΟΠΑΠ θα διαθέτει 12ωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων του δικτύου της.
·      Η Intralot θα αναπτύξει ή θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, θα εγκαταστήσει, οργανώσει και λειτουργήσει από κοινού με την ΟΠΑΠ και θα συντηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 20 παιχνίδια άμεσης κλήρωσης, τα οποία θα λειτουργούν στα τερματικά αυτόνομης χρήσης (ΤΑΧ), θα εγκατασταθούν σταδιακώς και θα είναι της επιλογής της ΟΠΑΠ.
·   Η Intralot θα αναπτύξει ή εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, θα εγκαταστήσει, οργανώσει και λειτουργήσει από κοινού με την ΟΠΑΠ και θα συντηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης 5 παιχνίδια Monitor Games, τα οποία θα λειτουργούν στο σύστημα Horizon,
·   Η Intralot με βάση τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές λειτουργίας της ΟΠΑΠ θα σχεδιάσει, αναπτύξει και θα θέσει σε λειτουργία, όπως, επίσης, και θα συντηρεί καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, το Portal της ΟΠΑΠ.
Ως προς τις υπηρεσίες στοιχήματος, η Intralot θα παρέχει στην ΟΠΑΠ:
·   Παραγωγή Προγράμματος και Αποδοχή Στοιχημάτων, με τη διάθεση στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ έμπειρων στελεχών ανά βάρδια και καθημερινώς.
·   Συνδρομή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στοιχήματος (πρώιμες αποδόσεις ποδοσφαίρου, αποδόσεις για πρόσθετες διοργανώσεις).
·   Συνδρομή στην κατάρτιση προγράμματος και παραγωγής αποδόσεων Live betting ως και 20 γεγονότων κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως, καθώς και στην εισαγωγή αποτελεσμάτων αυτών.
·   Συνδρομή σε μελέτες και σχεδιασμό, με τη διάθεση στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ δυο επιτελικών στελεχών της.
Η Intralot, σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται να βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την ανάληψη των υπηρεσιών στοιχήματος για λογαριασμό της ΟΠΑΠ, εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί από λόγους έκτακτης ανάγκης.
Για όλα τα παραπάνω η ΟΠΑΠ θα καταβάλει ετήσιο σταθερό τίμημα 57 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Ακόμη, η Intralot θα λαμβάνει πρόσθετη ετήσια αμοιβή, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 8% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των παιχνιδιών που θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και Monitor Games, η εγκατάσταση των οποίων – όπως προαναφέρθηκε – θα γίνει αποκλειστικά με δικές της δαπάνες.
Επιπλέον, η Intralot θα παρέχει στην ΟΠΑΠ χωρίς πρόσθετο κόστος τις ακόλουθες παροχές:
·   Αδεια χρήσης, χωρίς χρονικό περιορισμό, του λογισμικού της πλατφόρμας LOTOS O/S (περιλαμβανομένων των υφιστάμενων υποσυστημάτων της).
·   Αδεια χρήσης, χωρίς χρονικό περιορισμό, του λογισμικού datawarehouse, καθώς και του λογισμικού του portal της ΟΠΑΠ, το οποίο θα αναπτύξει η Intralot, ανεξαρτήτως της λειτουργίας της πλατφόρμας LOTOS O/S και ισχύος της σύμβασης. Η ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα επιλογής και η Intralot την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων εργαλείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού αυτού με προσωπικό της ΟΠΑΠ.
 Η Intralot θα παράσχει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (APIs) σύνδεσης ή και διασύνδεσης συστημάτων τρίτων κατασκευαστών με το LOTOS O/S, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ενώ η ΟΠΑΠ θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την συμφωνία και εφαρμογή εκ μέρους του τρίτου κατασκευαστή των τεχνικών και άλλων όρων της σύνδεσης/διασύνδεσης.
Τέλος, δεν θεωρούνται πρόσθετες παροχές και συνεχίζουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Intralot, όσα (συστήματα κλπ.) προβλέπονταν από την σύμβαση του 2007 να παραδοθούν στην ΟΠΑΠ και δεν έχουν ακόμη παραληφθεί.
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ