Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

11-05-2005
Ανακοίνωση

Η μέση προμήθεια στους πράκτορες ανήλθε σε 8,1% έναντι 8,8% το Α τρίμηνο 2004 λόγω της χαμηλότερης προμήθειας (7%) του ΚΙΝΟ. Οι αμοιβές της αναδόχου εταιρίας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρουσίασαν πτώση 26,4% στα 32,3 εκ ευρώ αντανακλώντας τις μειωμένες πωλήσεις του παιχνιδιού. Τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 23,9% ανερχόμενα σε 8,3 εκ. ευρώ έναντι 6,7 εκ. ευρώ το Α" τρίμηνο 2004 λόγω της αύξησης του αριθμού του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες από συλλογικές συμβάσεις εργασίας αυξήσεις μισθών. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (gross profit) του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 200,4 εκ. ευρώ έναντι 160,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004, (αύξηση 24,8%), με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 22,7%, έναντι 23,1% στο τρίμηνο του 2004. Η μείωση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό διανομής κερδών στους νικητές του παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση σε ποσοστό 38% από 285,3 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2004 σε 176,4 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2005. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (αφαιρουμένης της αναστραφείσας πρόβλεψης ποσού 148 εκ Ευρώ στο Α τρίμηνο 2004 αναφορικά με την υπόθεση διαιτησίας με την Intralot) αυξήθηκαν σε ποσοστό 28,5% και ανήλθαν στο ποσό των 176,4 εκ. ευρώ έναντι 137,3 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2004 με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20,7%, έναντι 20,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η διατήρηση του λειτουργικού περιθωρίου στα ίδια επίπεδα, παρά την σημαντική συνεισφορά στις πωλήσεις του ΚΙΝΟ, που αποδίδει το μεγαλύτερο ποσοστό στους νικητές από όλα τα παιχνίδια, οφείλεται στην μη αναλογική με τις πωλήσεις, αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν από 8,4 εκ. ευρώ στο Α τρίμηνο 2004 σε 8,3 εκ. ευρώ στο Α τρίμηνο 2005. Παρά την αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας που βαρύνει τα διοικητικά έξοδα, σημειώθηκε μεγαλύτερη πτώση των δαπανών που αφορούν σε αμοιβές τρίτων. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης σημείωσαν αύξηση 14,2%, από 14,6 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2004 σε 16,6 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2005, κυρίως λόγω του αυξημένου χορηγικού προγράμματος της εταιρείας, που αφορά κατά κύριο λόγο τις επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου Α, Β και Γ εθνικής κατηγορίας σε σχέση με τη διαφημιστική δαπάνη η οποία ήταν μειωμένη. Τα έσοδα από προβλέψεις στο Α τρίμηνο 2004 αφορούσαν στην αναστροφή της πρόβλεψης που είχαμε σχηματίσει αναφορικά με την υπόθεση διαιτησίας με την ανάδοχο κοινοπραξία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για την εισαγωγή ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ως πρόσθετων γεγονότων στοιχηματισμού. Η αναστροφή έγινε μετά την αποδοχή από το Εφετείο Αθηνών της αίτησης που υποβλήθηκε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης αναφορικά με την ανωτέρω υπόθεση. Η ανάδοχος κοινοπραξία έχει υποβάλει αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω ακυρωτικής απόφασης στον ?ρειο Πάγο. Η συζήτηση της αναίρεσης είχε αρχικά προσδιορισθεί για τις 18/09/2006 και πρόσφατα επαναπροσδιορίσθηκε για τις 24/10/2005. Σύμφωνα με την εκτίμηση της νομικής μας υπηρεσίας οι πιθανότητες απόρριψης της αίτησης αναίρεσης της αναδόχου κοινοπραξίας είναι μεγαλύτερες από τις πιθανότητες ευδοκίμησής της. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν πτώση σε ποσοστό 34,2%, από 183,7εκ. ευρώ κατά το Α τρίμηνο 2004 σε 120,9 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2005

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ