Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

08-12-2005
Ανακοίνωση κ. Προέδρου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

                                                                              Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005

 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1.   Κατά το τελευταίο, ιδίως, διάστημα η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εγκαλείται ή και   καταγγέλλεται δημόσια για σειρά πράξεων ή παραλείψεων, εξικνούμενων μέχρι και του επιπέδου “σκανδάλων”.

2.   Σε πρόσφατη, μάλιστα, επίκαιρη επερώτηση 29 βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γίνεται ευθεία αναφορά στην αδιαφάνεια, αλλά και στη διαφθορά ως στοιχείων που χαρακτηρίζουν την παρούσα Διοίκηση.

3.   Επί του περιεχομένου της τελευταίας, αυτής, επίκαιρης επερώτησης, η δέουσα πολιτική απάντηση δόθηκε, τη Δευτέρα 5η τρέχοντος μηνός από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Γεώργιο Ορφανό, όπως επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διαδικασίας άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

4.   Πέρα, ωστόσο και ανεξάρτητα από τα παραπάνω-και ενόψει σειράς νέων χθεσινών αιτιάσεων σε βάρος της Διοίκησης της Εταιρίας- είναι χρήσιμο και αναγκαίο να σημειωθούν τα εξής:
α) Είναι, ασφαλώς, αυτονόητη η παραδοχή ότι την ευθύνη για την καλή ή όχι λειτουργία και πορεία οποιασδήποτε Εταιρίας, φέρει η Διοίκησή της.
β) Στην περίπτωση, μάλιστα, της συγκεκριμένης Εταιρίας και της συγκεκριμένης Διοίκησης, η τελευταία – σε αντίθεση με ό,τι πρόδηλα συνέβαινε κατά το παρελθόν- αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν, χωρίς να αποπειράται τη μετάθεσή τους στους εργαζόμενους, τους οποίους ωστόσο δημόσια πιστώνει και ορθώς, με τα θετικά στοιχεία (βλέπε πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε.).
γ) Ο υπογράφων την παρούσα, ως Πρόεδρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει χρέος και καθήκον να καταστήσει απόλυτα σαφές ότι, στη διάρκεια των τελευταίων 20 μηνών, η Διοίκηση της Εταιρίας απέκλεισε οποιαδήποτε ανορθόδοξη δίοδο επιχειρήθηκε να ανοιχθεί από τις πλευρές εκείνες που άλλως είχαν εθιστεί κατά το παρελθόν- από οπουδήποτε και αν αυτές προερχόντουσαν.
δ) Το γεγονός ότι, μέχρι και σήμερα, η Διοίκησή μας απέφυγε να δημοσιοποιήσει σειρά πράξεων ή παραλείψεων των προκάτοχων διοικήσεων, είναι γιατί αυτό επιτάσσει η συνέχεια της Διοίκησης και το καλώς νοούμενο συμφέρον της Εταιρίας η οποία –πέρα από κάθε επιφύλαξη- απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας, αλλά και της εμπιστοσύνης, ευρύτερα, της ελληνικής κοινωνίας.
ε) Εξάλλου, είναι ήδη γνωστό ότι εάν και όπου απαιτείτο, έχει ήδη επιληφθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

5.   Επί της ουσίας της καταγγελλόμενης αδιαφάνειας και διαφθοράς που- κατά τους επικαλούμενους ή διοχετεύοντες την σχετική πληροφόρηση-διακρίνουν την παρούσα Διοίκηση, ουδόλως θα μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εβάρυναν ιδιαίτερα την κρίση τους πράξεις όπως οι παρακάτω, ενδεικτικά και μόνο αναφερόμενες:
α) Η, “άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της” (Ιούνιος 2004) κατάθεση Μηνυτήριας Αναφοράς ενώπιον του κυρίου Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για τις Εταιρίες Στοιχηματισμού οι οποίες παρανόμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποστερούσες την Εταιρία, τους μετόχους της και το ελληνικό δημόσιο από ιδιαίτερα σημαντικά έσοδα.
β) Η απαρέγκλιτη και αμετακίνητη, στο διάστημα των τελευταίων 20 μηνών πολιτική της Διοίκησης η οποία με κάθε πρόσφορη εξώδικη ή και δικαστική ενέργεια στέκεται αδιακρίτως απέναντι στις παράνομες προσπάθειες διείσδυσης στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών αλλοδαπών εταιριών
και των εδώ εκφραστών ή υποστηρικτών τους και των εγχώριων συνεργατών τους.
γ) Η κατά τρόπο αψεγάδιαστο διενέργεια ενός εκ των μεγαλύτερων διαγωνισμών διαφήμισης στον οποίο συμμετείχαν όλες οι κορυφαίες εταιρίες του χώρου, με ομόφωνες σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
χωρίς την υποβολή έστω και μίας ένστασης κατά του κύρους του.
δ) Η, με τρόπο πρωτόγνωρο (είναι η αλήθεια) για όσα συνέβαιναν “χθες”, δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου διακήρυξης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην τεχνολογική αναβάθμιση της ΟΠΑΠ Α.Ε., η δημοσίευση αυτούσιων των σχολίων που διατυπώθηκαν, στο σύνολό τους, και η ενσωμάτωσή τους στο κείμενο της οικείας διακήρυξης, με την οποία διασφαλίζεται η ελεύθερη και ακώλυτη λειτουργία της αγοράς, η οποία – αυτή και μόνη αυτή – θα διαμορφώσει τον “προϋπολογισμό” του έργου (σε πείσμα των ποικιλώνυμων αγωνιούντων για την τύχη και το μέλλον της ΟΠΑΠ Α.Ε.).
ε) Η, από του μηνός Ιουλίου του 2004, ενημέρωση του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του ΣΔΟΕ και του αρμοδίου για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος Εισαγγελέα –με ταυτόχρονη παράλληλη ενημέρωση του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου- για ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση βεβαιώσεων κερδών, η έκδοση των οποίων προβλέπεται για φορολογική χρήση.
στ) Σειρά ολόκληρη άλλων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχεια της Εταιρίας, έτσι ώστε, όχι μόνο να αντέχει στον εγχώριο (και πάντως παράνομο) ανταγωνισμό αλλά να συνεχίζει να κατέχει την κυρίαρχη θέση στην οποία επάξια την έχει καταξιώσει η διεθνής και εγχώρια επενδυτική κοινότητα.
 

6.   Ουδόλως, ακόμη, θα πρέπει να αποκλεισθεί το γεγονός να εβάρυναν αποφασιστικά στην κρίση των κατήγορων της παρούσης Διοίκησης πράξεις που την διαφοροποιούν από τις προκάτοχες διοικήσεις. Ενδεικτικά και μόνο μνημονεύεται η διάθεση ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών αντί της διάθεσης του ίδιου ποσού σε απευθείας τηλεοπτικές παραγωγές “μιας χρήσης” ή η λήψη –από την προκάτοχη πάντα διοίκηση-αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η, σε εκτέλεση αυτών, έγγραφη εντολή ανάθεσης για την εκτέλεση έργων της τάξης των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ χωρίς την υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (αφήνοντας το “προνόμιο” της υπογραφής τους στην παρούσα Διοίκηση) καθώς και σειρά άλλων “κριτηρίων” που σαφώς διακρίνουν την παρούσα από την προκάτοχη Διοίκηση.

7.   Ενώ, όμως, σε κάθε περίπτωση η παρούσα Διοίκηση –με την πολύτιμη συμβολή των απασχολούμενων στην Εταιρία – εργάζεται όπως αρμόζει σε Εταιρία του μεγέθους και της παγκόσμιας εμβέλειας της ΟΠΑΠ Α.Ε., έχοντας, όπως προαναφέρθηκε ενσυνειδήτως αποφύγει να εμπλέκει στις λειτουργίες της ζητήματα πολιτικής ή και μικροπολιτικής, ευρισκόμενη πλέον αντιμέτωπη σε μία συντονισμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της αληθούς της εικόνας δεν δικαιούται ασφαλώς να σιωπά. Τηρώντας σε κάθε περίπτωση το μέτρο, έχει αποφύγει να δώσει απαντήσεις ακόμα και σε προσωπικές, ανακριβείς, μειωτικές ακόμη και συκοφαντικές προσωπικές επιθέσεις που αφορούν Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τον υπογράφοντα την παρούσα Πρόεδρό της, για τις … νυκτερινές ενασχολήσεις του οποίου(!!) έφτασαν να διερωτώνται οι υποστηρικτές του παράνομου στοιχηματισμού μέσω εντύπων τα οποία εκδίδουν. Για τον υπογράφοντα τον οποίο, άλλες πλευρές, εμφανίζουν ως απαιτήσαντα και αξιώσαντα την κατά 50% αύξηση των αποδοχών του σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ το αληθές είναι πως όχι μόνο αυτές υπολείπονται σημαντικά εκείνου, αλλά και ότι ο υπογράφων την παρούσα οίκοθεν αρνήθηκε την πρόβλεψη bonus στη σύμβαση που υπέγραψε αναλαμβάνοντας προ είκοσι μηνών τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, προκαλώντας έκπληξη και απορία ακόμα και μεταξύ των στελεχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (παραιτηθείς μάλιστα από κάθε δικαίωμα που απέρρεε από την εν λόγω πενταετή σύμβαση, ευθύς ως του ανατέθηκε η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Εταιρίας).

8.   Αλλά, επειδή στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί, συνηθίζουν πρόδηλα να ομιλούν περί… κομπολογίων! Παραβλέποντας το γεγονός ότι εκεί που εκαλούντο τρεις προμηθευτές, καλούνται τώρα οκτώ για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών και εφευρίσκοντας “κατατμήσεις” προκειμένου περί μη ομοειδών αντικειμένων (προκρίνοντες, ίσως, τον “θάνατον” των εγχώριων βιοτεχνιών υπέρ των πολυεθνικών κολοσσών). Εάν, βεβαίως, θυμηθούν ότι τα Πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ξεπερνούν τις 5.500 χιλιάδες και επιχειρήσουν να υπολογίσουν αριθμό δεκαπέντε αναμνηστικών εταιρικών δώρων για κάθε Πρακτορείο, ίσως αντιληφθούν τους λόγους εκείνους για τους οποίους τα δώρα αυτά δεν προορίζονται για να … “περνούν την ώρα τους” οι διοικούντες την Εταιρία, οι οποίοι και έχουν άλλα σοβαρά ζητήματα να επιλύσουν.

9.   Το ερώτημα., ωστόσο, το οποίο γεννάται είναι, εάν η προσπάθεια ευτελισμού της Διοίκησης και της απαξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ευνοεί ποιον ή ποιους.
Ας απαντήσουν οι εμπνευστές της, οι οποίοι, εθελοτυφλούντες ως προς τα του παρελθόντος, επιδίδονται μετά μανίας στην αναζήτηση δήθεν σκανδάλων, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το πράττουν με την παράλληλη συνεπικουρία “κομπολογίων, αναπτήρων και άλλων σημαντικών – προφανώς δε καινοφανών- βοηθημάτων”. Και ενώ καταλογίζουν στην Διοίκηση της Εταιρίας ότι ανακάλυψε επιτέλους την ημέρα που εορτάζονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, είναι βέβαιο ότι οι ίδιοι ανακάλυψαν αιφνιδίως την Αμερική!

10.  Σε κάθε περίπτωση για τη συντονισμένη επίθεση που δέχεται και ασφαλώς θα συνεχίσει να δέχεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., ας γνωρίζουν όσοι τη μεθοδεύουν ότι ουδένα πτοούν.
Γιατί, πάνω απ’όλα, προέχει η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Αυτού και μόνο αυτού.

11.   Εντέλει και ενώ είναι βέβαια και δεδομένα τα κατάλοιπα της γνωστής ρήσης “Γράφε-γράφε, λέγε-λέγε, κάτι θα μείνει” , η Διοίκηση της Εταιρίας απαντά με το έργο της.
Έργο τα αποτελέσματα του οποίου κρίνονται, επί του παρόντος επιβραβεύονται και από το οποίο στο μέλλον θα κριθούν, εκτός από τους κρινόμενους και οι κρίνοντες.

                                                                           Σωτήρης Κωστάκος
                                                                      Πρόεδρος της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ