Ανακοινώσεις Χ.Α.

08-07-2016
Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Εκ νέου Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σε συνέχεια της εκλογής του κ. DamianCopeως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 21.06.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του της 23.06.2016 αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.07.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017 ή μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

 

1.    KamilZiegler                          - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2.    DamianCope                         - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3.    Σπύρος Φωκάς                    - Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.    PavelHorak                           - Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.    MichalHoust                          - Εκτελεστικό Μέλος

6.    Γεώργιος Μελισανίδης          - Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.    Xρήστος Κοπελούζος           - Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.    PavelSaroch                         - Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.    KonstantinYanakov              - Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.  MarcoSala                            - Μη Εκτελεστικό Μέλος

11.  IgorRusek                              - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

12.  RudolfJurcik                          - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

13.  Δημητράκης Ποταμίτης          - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Αθήνα,08.07.2016

ΟΠΑΠ Α.Ε.