Προκηρύξεις Διαγωνισμών

06-06-2008 - Δ/9792 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 14-08-2008

«Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ρολών θερμικού χαρτιού (top coated) εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ποσότητα των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ρολών και άλλος με την ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ρολών»

- Αρ. Πρωτ.: Α/1353 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης

Ανάδειξη Αναδόχων (δύο) που θα αναλάβουν την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ειδών γραφειακού εξοπλισμού, ειδών εξοπλισμού προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις χιλίων ενενήντα επτά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ