Προκηρύξεις Διαγωνισμών

11-09-2009 - Α/18927 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 19-10-2009

«Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις τετρακοσίων ενενήντα (490) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Δήμο Αθηναίων του Ν. Αττικής καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω έργου»

02-09-2009 - Α/18152 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 21-09-2009

«Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ενός πλήρους συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας του ComputerRoom/ DataCenterτου κτιρίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της Λεωφ. Κηφισού 62, στο Περιστέρι»

31-07-2009 - Α/16454 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 16-09-2009

«Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δελτίων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

23-02-2009 - Δ/4677 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 16-03-2009

«Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware και software) καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, θέσης σε πραγματική λειτουργία, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του εν λόγω εξοπλισμού (hardware software)»

12-01-2009 - Δ/671 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 03-02-2009

«Αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή και προμήθεια συνολικού αριθμού ογδόντα χιλιάδων (80.000) επιτραπέζιων θηκών για τα δελτία (νέας μορφής) των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

11-12-2008 - Δ/17284 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 22-12-2008

«ΑΓΟΡΑ έτοιμου ακινήτου (ενός κτιρίου ή δύο κτιρίων σε συγκρότημα, κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης ή δύο γειτονικών κτιρίων), προκειμένου να καλυφθούν γραφειακές ανάγκες του ομίλου»

02-12-2008 - Δ/16695 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 05-01-2009

«Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, με έργο τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών χρήσης, ασφάλισης και συντήρησης σαράντα πέντε (45) συνολικά φορτηγών αυτοκινήτων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με δικαίωμα εξαγοράς»

04-08-2008 - Δ/11644 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-09-2008

«Ανάδειξη μέχρι τριών (3) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δελτίων (νέας μορφής) των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟ 14&7 (Τετάρτης, Σαββάτου και Κυριακής) & ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ»

14-07-2008 - Δ/11058 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-08-2008

«Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δελτίων (νέας μορφής) του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ποσότητα των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δελτίων και ο άλλος με την ποσότητα των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δελτίων»

20-06-2008 - Δ/10231 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 18-07-2008

«Ανάδειξη τριών (3) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής της εταιρικής εικόνας και των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ