Προκηρύξεις Διαγωνισμών

29-01-2014 - Αρ. Πρωτ.: Α/1160 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 04-03-2014

Ανάδειξη Αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες αποστολής αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, έντυπου υλικού και πάσης φύσεως άλλου υλικού, στα κεντρικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. που βρίσκονται στην Κρήτη, για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών

22-05-2013 - Αρ. Πρωτ.: Α/7618 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 25-06-2013

Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

22-01-2013 - Αρ. Πρωτ.: Α/1011 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 27-02-2013

Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000) δελτίων των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3 και EXTRA 5 της ΟΠΑΠ Α.Ε., εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την ποσότητα των πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (560.000.000) δελτίων και ο άλλος με την ποσότητα των διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δελτίων

18-09-2012 - Αρ. Πρωτ.: Α/20066 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 18-10-2012

Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δελτίων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την ποσότητα των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) δελτίων και ο άλλος με την ποσότητα των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) δελτίων

19-06-2012 - Αρ. Πρωτ.: Α/13744 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 24-07-2012

Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτύπωση, την προμήθεια εκτύπωση, προμήθεια και συσκευασία διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) εντύπων προγραμμάτων (κουπονιών) και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) αφισών-πινάκων αποτελεσμάτων του παιχνιδιού ‘‘Πάμε Στοίχημα''

03-05-2012 - Αρ. Πρωτ.: Α/10084 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 06-06-2012

Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια και εκτύπωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ρολών θερμικού χαρτιού (top coated), εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την ποσότητα των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ρολών και ο άλλος με την ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ρολών

14-12-2011 - Α/ 25420 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-02-2012

«Ανάδειξη δύο (2) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών (Ενότητα Α) και της Εταιρικής Εικόνας (Ενότητα Β) της ΟΠΑΠ Α.Ε.»,

14-12-2011 - Αρ. Πρωτ.: Α/ 25418 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 08-02-2012

Ανάδειξη αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τον προγραμματισμό της κατανομής του διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (media planning), καθώς επίσης και την αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (media booking & buying) όλων των παιχνιδιών, της εταιρικής εικόνας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

21-09-2011 - Α/20203 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 25-10-2011

«Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις των χιλίων σαράντα πέντε (1.045) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Β. Αιγαίο, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών, που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, σε δύο (2) ενότητες (Α΄ και Β΄) των 522 και 523 πρακτορείων αντίστοιχα»

24-05-2011 - Α/13404 / Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης 28-06-2011

Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000) δελτίων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ