Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Αρ. Πρωτ.: Α/26601
Περιστέρι, 17.12.2010
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Αρ. Πρωτ.: Α/26601
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.      Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Διαγωνισμό για την: «Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα επτά (1.487) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., του υπολοίπου του Νομού Αττικής, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών, που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, σε δύο (2) ενότητες (Α΄ και Β΄) των 748 και 739 πρακτορείων αντίστοιχα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
2.      Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να παραλάβει το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της, τα οποία περιέχονται σε δύο (2) DVD (ένα για κάθε Ενότητα), θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ΕΥΡΩ.
3.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00. 
       Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.(Λεωφ. Κηφισού 62 Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών) αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-13:30.
4.      Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν:
α) Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
β) Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε χώρες του Εξωτερικού, στις οποίες τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
γ) Κοινοπραξίες/ Ενώσεις Προσώπων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον όλα τα μέλη τους έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, στην Ελλάδα ή στις χώρες του Εξωτερικού, η δε απαίτηση για πενταετή τουλάχιστον απασχόληση στον κλάδο, που αφορά στη παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια α και β της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον, θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, το οποίο θα είναι και ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Κοινοπραξίας/Ένωσης. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, είναι εξ αδιαιρέτου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ξεχωριστά υπόχρεο απέναντι στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., για τις συνολικές υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας/ Ένωσης.
5.      Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Ε. Γιολδάση, τηλ.: 210 - 5798274, Fax: 210 - 5798433, και κα Έλενα Χνάρη, τηλ.: 210 - 3711100, Fax: 210 – 3711191, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ