Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δελτίων των παιχνιδιών, ΠΡΟΠΟ 14&7 (Τετάρτης, Σαββάτου και Κυριακής) & ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2Ος όροφος, Διεύθυνση  Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 - 5798272 Fax: 210 – 5798433) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ