Προκηρύξεις Διαγωνισμών

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ρολών θερμικού χαρτιού (top coated) εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ποσότητα των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ρολών και άλλος με την ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ρολών», με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στη σχετική Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 14η Ιουλίου 2008, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12.00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2ος όροφος, Διεύθυνση Εφοδιαστικής Διαδικασίας (LOGISTICS), Προμηθειών & Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, τηλ.: 210- 5798290 Fax: 210-5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ