Tender Anouncements

Περιστέρι, 21.9.2011

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αρ. Πρωτ.: Α/20203

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την: «Ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις των χιλίων σαράντα πέντε (1.045) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Β. Αιγαίο, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών, που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, σε δύο (2) ενότητες (Α΄ και Β΄) των 522 και 523 πρακτορείων αντίστοιχα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να παραλάβει το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της, τα οποία περιέχονται σε δύο (2) DVD (ένα για κάθε Ενότητα), θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ΕΥΡΩ.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00.

   Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  προσέλθουν στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισού 62  Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών) αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-13:30.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν:

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον κατά μέσο όρο.

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε χώρες του  Εξωτερικού, στις οποίες τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον κατά μέσο όρο.

γ) Κοινοπραξίες/ Ενώσεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον όλα τα μέλη τους έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, στην Ελλάδα ή στις χώρες του  Εξωτερικού, η δε απαίτηση για πενταετή τουλάχιστον απασχόληση στον κλάδο, που αφορά στη παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια α και β της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον κατά μέσο όρο, θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, το οποίο θα είναι και ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Κοινοπραξίας/Ένωσης. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, είναι εξ αδιαιρέτου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ξεχωριστά υπόχρεο απέναντι στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., για τις συνολικές υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας/ Ένωσης.

5.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Ε. Γιολδάση, τηλ.: 210 - 5798274, Fax: 210 - 5798433, και κα Έλενα Χνάρη, τηλ.: 210 - 3711100, Fax: 210 – 3711191, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

FOLLOW US