Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1.       Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη: «Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις τετρακοσίων ενενήντα (490) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Δήμο Αθηναίων του Ν. Αττικής καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω έργου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
2.       Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση στον τόπο λειτουργίας του κάθε πρακτορείου, ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης καθώς επίσης και μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις τετρακοσίων ενενήντα (490) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, για τη δημιουργία ενός τεχνικά και λειτουργικά άρτιου έργου, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται όλα όσα περιέχονται στα παραρτήματα της Διακήρυξης, που θα αποτελέσουν και τα συμβατικά τεύχη. Όλο το έργο της οικείας διακήρυξης θα πρέπει να παραδοθεί οριστικά το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου.
Τα αναλυτικά στοιχεία των τετρακοσίων ενενήντα (490) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, κλπ), η φωτογραφική απεικόνιση, τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασής τους, η μελέτη εφαρμογής της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας, τα τεύχη με τα σχέδια λεπτομερειών και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ αντίστοιχα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικείας διακήρυξης.
 
3.       Ο εν λόγω διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, η αξιολόγηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, υποβάλλοντας υποψηφιότητα. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19η Οκτωβρίου 2009 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν στα γραφεία της Εταιρείας με συστημένη επιστολή (η οποία θα πρέπει απαραίτητα να φθάσει στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής) ή να παραδοθούν με απόδειξη.
 
4.       Κάθε υποψήφιος προκειμένου να παραλάβει το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με όλα τα Παραρτήματά της (Α, Β, Γ, Δ και Ε) εκ των οποίων τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε θα περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενο DVD, θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ΕΥΡΩ.
Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι οκτώ (8) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέσα σε οκτώ (8) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία ημέρα της δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης. Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι έξι (6) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
 
5.       Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν:
α)   Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
β)   Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε χώρες της Αλλοδαπής, στις οποίες τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
γ)   Κοινοπραξίες/ Ενώσεις Προσώπων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον όλα τα μέλη τους έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, στην Ελλάδα ή στις χώρες της αλλοδαπής, η δε απαίτηση για πενταετή τουλάχιστον απασχόληση στον κλάδο, που αφορά στη παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια α και β της παρούσας παραγράφου, καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, το οποίο θα είναι και ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Κοινοπραξίας/Ένωσης. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, είναι εξ αδιαιρέτου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ξεχωριστά υπόχρεο απέναντι στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., για τις συνολικές υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας/ Ένωσης.
 
6.       Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, εκδιδόμενη από πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να καλύπτει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) ΕΥΡΩ και να είναι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερών. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της προσφοράς παρατείνεται αντίστοιχα και ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
 
7.       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - 121 32 Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών, (κα Κ. Αδαμοπούλου, τηλ.: 210 - 5798272, Fax: 210 - 5798433, κα Έλενα Χνάρη, τηλ.: 210 - 3711100, Fax: 210 - 3711191 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ