Προκηρύξεις Διαγωνισμών

                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη Αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τη συνολική προμήθεια (αγορά χαρτιού και εκτύπωση) διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δελτίων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι, ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12.00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - 121 32 Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση  Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 – 5798272, Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ