Προκηρύξεις Διαγωνισμών

                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη «Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware και software) καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, θέσης σε πραγματική λειτουργία, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του εν λόγω εξοπλισμού (hardware software)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στη σχετική Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16η Μαρτίου 2009, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ: 210- 5798290 Fax: 210-5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ