Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη: «Αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή και προμήθεια συνολικού αριθμού ογδόντα χιλιάδων (80.000) επιτραπέζιων θηκών για τα δελτία (νέας μορφής) των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.»,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, μεταξύ όσων πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της σχετικής διακήρυξης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να υποβάλλει σχετική προσφορά.
 
Οι σχετικές προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στη σχετική Διακήρυξη, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 - 2Ος όροφος, Διεύθυνση Εφοδιαστικής Διαδικασίας (Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 2 όροφος, Διεύθυνση Εφοδιαστικής Διαδικασίας (LOGISTICS), Προμηθειών & Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, τηλ.: 210 - 5798272 Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ