Προκηρύξεις Διαγωνισμών

 
Περιστέρι, 14.9.2010
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
Αρ. Πρωτ.: Α/20106
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.       Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη: «Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις επτακοσίων ενενήντα εννέα (799) πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Χαλκιδικής, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών που εμποδίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω έργου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει σχετική προσφορά.
2.       Κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με όλα τα Παραρτήματά της (Α, Β, Γ, Δ και Ε) εκ των οποίων τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε θα περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενο DVD, θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ΕΥΡΩ.
3.       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή προσφοράς από τους  ενδιαφερόμενους.Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην οικεία Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00.
Η προθεσμία για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.( Λεωφ. Κηφισού 62  Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών) αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας.
  4.       Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν:
α) Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
β) Ανώνυμες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε χώρες της Αλλοδαπής, στις οποίες τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και που κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ασχολούνται με έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και οι οποίες για έργα κατηγορίας ‘‘Οικοδομικά και Η/Μ'' έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον.
γ) Κοινοπραξίες/ Ενώσεις Προσώπων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον όλα τα μέλη τους έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, στην Ελλάδα ή στις χώρες της αλλοδαπής, η δε απαίτηση για πενταετή τουλάχιστον απασχόληση στον κλάδο, που αφορά στη παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια α και β της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) ΕΥΡΩ τουλάχιστον, θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, το οποίο θα είναι και ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Κοινοπραξίας/Ένωσης. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας/ Ένωσης, είναι εξ αδιαιρέτου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ξεχωριστά υπόχρεο απέναντι στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., για τις συνολικές υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας/ Ένωσης.
5.       Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Ε. Γιολδάση, τηλ.: 210 - 5798274, Fax: 210 - 5798433, και  κα Έλενα Χνάρη, τηλ.: 210 - 3711100, Fax: 210 – 3711191, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ