Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την: «Ανάδειξη δύο (2) Αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν τη συνολική προμήθεια και εκτύπωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ρολών θερμικού χαρτιού (topcoated), εκ των οποίων ο ένας θα προμηθεύσει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την ποσότητα των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ρολών και ο άλλος με την ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ρολών», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική προσφορά.
Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιουλίου  2010 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ώρα 12:00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισού 62 - Περιστέρι - Τ.Κ. 12132 – 2ος όροφος, Διεύθυνση  Προμηθειών, Τμήμα Αγορών, τηλ.: 210 - 5798274 Fax: 210 - 5798433 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ