Εξουσία & Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.
 • Αποφασίζει για την σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και την λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.
 • Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό πρακτορείων, καθώς επίσης και τους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών και εισηγείται την έγκριση ή την τροποποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αποφασίζει για την ρύθμιση τυχόν χρεών των πρακτόρων της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση.
 • Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.
 • Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας.
 • Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
 • Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
 • Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα.
 • Αποφασίζει για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού.
 • Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση κοινοπραξιών ή την συμμετοχή σε κοινοπραξίες, είτε με την εξαγορά φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών που διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, είτε με την εξαγορά των δικαιωμάτων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με το εδαφ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
 • Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών.
 • Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικουςσυμβιβασμούς,για την σύναψη δανείων κάθε μορφής ή την λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.
 • Διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά.
 • Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει  τις δαπάνες της.
 • Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας.
 • Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης.
 • Εισηγείται κατά τον νόμο την έγκριση ή την τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτορείων.
 • Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού, εφ' όσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα  στο καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών.
 • Αποφασίζει για την διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
 • Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία και στην εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας, ή και των θυγατρικών της, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου (ιδίως άρθρο 22 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του  σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
 • Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους,εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
 • Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
 • Το Δ.Σ. κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης του , κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου. Επίσης, το πρώτο τρίμηνο επιμελείται τη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους.
 • Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για την διενέργεια ετήσιας επανεξέτασης της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με την επικουρία των σχετικών αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεων.

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην εταιρεία. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις ιδίως σχετικά με την στρατηγική της εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά ή ατομικά, κατά την άσκηση των ειδικών διαχειριστικών και εκπροσωπευουσών εξουσιών που τους εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλουν να ενεργούν με στόχο τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την εν γένει προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ