Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Web Services αποτελεσμάτων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιλαμβάνει μια συλλογή από λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων μηνυμάτων, βασισμένα σε XML (Extensible Markup Language) για να περιγράψουν μία λειτουργία προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη εφαρμογή. Τα web services εκθέτουν χρήσιμη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου μέσα από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol). Τα SOAP webservices παρέχουν ένα τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους, με αρκετή λεπτομέρεια, ώστε να επιτρέψουν στο χρήστη τους να χτίσει μια εφαρμογή πελάτη η οποία να επικοινωνήσει μαζί τους. Η περιγραφή συνήθως παρέχεται σε ένα έγγραφο XML το οποίο ονομάζεται έγγραφο WSDL (Web  Services Description Language).

Μια εναλλακτική προσέγγιση παρέχεται μέσω web services τύπου REST (Representational State Transfer) τα όποια δεν  απαιτούν XML, SOAP, ή WSDL ορισμούς API και χρησιμοποιούν άλλα format ανταλλαγής δεδομένων όπως τύπου JSON (JavaScript Object Notation).

Η ΟΠΑΠ ΑΕ παρέχει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες και στις δύο μορφές.

SOAP Services

Το WSDL παρέχεται μέσω του URL:

http://applications.opap.gr/DrawsQueryServices/services/DrawQueriesServiceImplPort?wsdl

(Α) Για τα παιχνίδια: KINO, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, SUPER3, EXTRA5, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, POWERSPIN, BOWLING και PENALTIES παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι

 • fetch{game}LatestDraw – Επιστρέφει τον αριθμό και τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης κλήρωσης ή διαγωνισμού του εκάστοτε παιχνιδιού.
 • fetch{game}DrawsByDate – Επιστρέφει τα αποτελέσματα, όλων των κληρώσεων ή διαγωνισμών, του εκάστοτε παιχνιδιού για την συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • fetch{game}DrawByNumber – Επιστρέφει τα αποτελέσματα, του εκάστοτε παιχνιδιού, για την συγκεκριμένη κλήρωση ή διαγωνισμό. Ο αριθμός διαγωνισμού είναι ένας αριθμός που προέρχεται από τη συνένωση της χρονιάς και της εβδομάδας του διαγωνισμού. Π.χ. 201242 είναι ο διαγωνισμός τη 42η εβδομάδα του 2012.

όπου{game}: Kino, Lotto, Joker, Proto, Super3, Extra5, PropoGoal, PowerSpin, Bowling, Penalties

(Β) Για τα τρία παιχνίδια του ΠΡΟ-ΠΟ, Σαββάτου, Κυριακής καιΤετάρτης, οι μέθοδοι που έχουν υλοποιηθεί είναι της μορφής:

 • fetchPropoDrawByNumberAndDay – Λαμβάνει ως ορίσματα τον αριθμό του διαγωνισμού και την ημέρα της εβδομάδας. Ο αριθμός διαγωνισμού είναι ένας αριθμός που προέρχεται από τη συνένωση της χρονιάς και της εβδομάδας του διαγωνισμού. Π.χ. 201242 είναι ο διαγωνισμός τη 42η εβδομάδα του 2012. Η ημέρα της εβδομάδας είναι 7 για Κυριακή, 3 για Τετάρτη και 6 για Σάββατο.
 • fetchPropoDrawsByDate – Επιστρέφει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ μιας ημερομηνίας.
 • fetchLatest{game}Draw – Επιστρέφει τα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνισμού ΠΡΟ-ΠΟ, Σαββάτου, Κυριακής ή Τετάρτης.

όπου{game}: PropoSunday, PropoSaturday, PropoWednesday

REST Services

(Α) Αποτελέσματα της πιο πρόσφατης κλήρωσης ή διαγωνισμού

Για τα παιχνίδια: KINO, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, SUPER3, EXTRA5, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, POWERSPIN, BOWLING, PENALTIES, ΠΡΟΠΟ Σαββάτου, Κυριακής και Τετάρτης παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

Το URL που επιστρέφει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης κλήρωσης ή διαγωνισμού του εκάστοτε παιχνιδιού είναι το:

http://applications.opap.gr/DrawsRestServices/{game}/last.{extension}

Όπου

 • {game}: kino, lotto, joker, proto, super3, extra5, propogoal, penalties, bowling, powerspin, proposun, proposat, propowed
 • {extension}: json ήxml

(Β) Αποτελέσματα για συγκεκριμένη κλήρωση ή διαγωνισμό

Το URL που επιστρέφει τα αποτελέσματα, του εκάστοτε παιχνιδιού, για την συγκεκριμένη κλήρωση ή διαγωνισμό είναι το:

http://applications.opap.gr/DrawsRestServices/{game}/{draw_number}.{extension}

Όπου

 • {game}: kino, lotto, joker, proto, super3, extra5, propogoal, penalties, bowling, powerspin, proposun, proposat, propowed
 • {draw_number}: Ο αριθμός κλήρωσης ή διαγωνισμού. Για το ΠΡΟΠΟ (Σαββάτου, Κυριακής και Τετάρτης) ο αριθμός διαγωνισμού είναι ένας αριθμός που προέρχεται από τη συνένωση της χρονιάς και της εβδομάδας του διαγωνισμού, π.χ. 201242 είναι ο διαγωνισμός τη 42η εβδομάδα του 2012.
 • {extension}: json ήxml

(Γ) Αποτελέσματα βάσει ημερομηνίας

Το URL που επιστρέφει τα αποτελέσματα, όλων των κληρώσεων ή διαγωνισμών, του εκάστοτε παιχνιδιού για την συγκεκριμένη ημερομηνία είναι το:

http://applications.opap.gr/DrawsRestServices/{game}/drawDate/{date}.{extension}

Όπου

 • {game}: kino, lotto, joker, proto, super3, extra5, propogoal, penalties, bowling, powerspin, proposun, proposat, propowed
 • {date}: Η ημερομηνία με τη μορφή dd-MM-yyyy
 • {extension}: json ήxml

Σημείωση: Τα πιο πάνω αναφερόμενα URLs, ονόματα μεθόδων και τιμές παραμέτρων, είναι case sensitive.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © OPAP S.A. 2017. All Rights Reserved.