Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

15-03-2007
Δελτίο Τύπου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λοταριών

EUROPEAN LOTTERIES
 
Δελτίο τύπου
 
Το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ υποστηρίζει το μονοπώλιο της Νορβηγίας επί τυχερών παιχνιδιών –
«Η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια αντιμετωπίζεται καλύτερα από το κρατικό μονοπώλιο παρά από κάποιο κερδοσκοπικό λειτουργό»
 
14 Μαρτίου 2007 – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) υποστήριξε σήμερα το μονοπώλιο της Νορβηγίας για μηχανές τυχερών παιχνιδιών, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση της Νορβηγίας απέδειξε ότι ένας λειτουργός του κρατικού μονοπωλίου, σε αντίθεση με κάποιον κερδοσκοπικό λειτουργό, θα υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις διατάξεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια (παράβαλε παραγράφους 51 και 52 της απόφασης, παρακάτω).
 
Ο Δρ. Winfried Wortmann, Πρόεδρος της European Lotteries υποδέχτηκε την απόφαση με ικανοποίηση: «Αυτή είναι η δεύτερη ήττα των υποστηρικτών της εμπορευματοποίησης των τυχερών παιχνιδιών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσα σε μία βδομάδα. Την περασμένη βδομάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επανέλαβε την υπάρχουσα νομολογία του, σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τους στόχους της πολιτικής τους για τα τυχερά παιχνίδια και να καθορίσουν λεπτομερώς το επίπεδο προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους στόχους του δημόσιου συμφέροντος – όπως η καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια – με συστηματικό και συνεπή τρόπο. Επιπλέον –, ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα που προβάλλει ο ιδιωτικός τομέας στον τύπο –, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την περασμένη βδομάδα υποστηρίζει απόλυτα τα μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών. Το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ σήμερα αποσαφήνισε το ζήτημα ακόμα περισσότερο δηλώνοντας ρητά ότι η καταπολέμηση την εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να πραγματωθεί καλύτερα από τους φορείς κρατικών μονοπωλίων.»
 
Το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ σήμερα απέρριψε την ενέργεια της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ – αρχή της ΕΖΕΣ που είναι αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –, η οποία είχε υποστηρίξει ότι η εισαγωγή του μονοπωλίου σε μηχανές τυχερών παιχνιδιών θα έθετε αδικαιολόγητους περιορισμούς στα δικαιώματα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των εταιριών με έδρα την ΕΕ και την ΕΖΕΣ.
 
Το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ συγκρίνει το έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τις νομικές υποχρεώσεις των χωρών μελών της ΕΖΕΣ Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Τόσο τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ όσο και οι χώρες της ΕΖΕΣ (εκτός Ελβετίας) ανήκουν στον ΕΟΧ. Η Συμφωνία του ΕΟΧ αναγνωρίζει τις ίδιες «ελευθερίες της αγοράς» (ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης) όπως και η Συνθήκη της ΕΟΚ που ενώνει τις χώρες της ΕΕ.
 
 
 
 
Η EuropeanLotteries είναι η ένωση των ευρωπαϊκών κρατικών λοταριών και εταιριών προπό και εκπροσωπεί 74 οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.
 


Σημειώσεις 
 
Υπόθεση Δικαστηρίου ΕΖΕΣ E-1/06- Βάσει Εθνικής νομοθεσίας η λειτουργία μηχανών τυχερών παιχνιδιών αναλαμβάνεται από το κρατικό μονοπώλιο-περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών- αιτιολογία- νόμιμες βλέψεις- συνέπεια στην τήρηση της εθνικής νομοθεσίας- ανάγκη εθνικής νομοθεσίας)
 
Αποσπάσματα από την απόφαση:
 
§ 51 Οι σκοποί δημόσιου συμφέροντος στους οποίους στοχεύει η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξεταστούν συνολικά. Σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ένας λειτουργός που έχει το μονοπώλιο των μηχανών τυχερών παιχνιδιών οι οποίες υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, τείνει να δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια από ότι οι κερδοσκοπικοί λειτουργοί ή οι οργανισμοί των οποίων οι ανθρωπιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες βασίζονται μερικώς μόνο στα έσοδα από τις μηχανές τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, είναι λογικό να συμπεραίνουμε ότι το κράτος μπορεί πιο εύκολα να ελέγχει και να διευθύνει τους κρατικούς λειτουργούς από ότι τους ιδιωτικούς. Μέσα από το ρόλο του Ιδιοκτήτη, το Κράτος έχει πρόσθετους τρόπους να επηρεάζει τη συμπεριφορά των χειριστών εκτός των ελέγχων και της επιτήρησης της νομοθεσίας. Ουσιαστικά, η αποτελεσματικότητα του κρατικού ελέγχου και η επιβολή μιας ουσιαστικά περιοριστικής προσέγγισης των μηχανών τυχερών παιχνιδιών είναι το κεντρικό θέμα της επιδίκασης σε αυτή την υπόθεση. Σε περίπτωση που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η αναθεώρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων των μηχανών τυχερών παιχνιδιών στη Νορβηγία, το Δικαστήριο δεν μπορεί να βασιστεί στη γενική υπόθεση ότι ο κρατικός έλεγχος και η πολιτική επιβολής δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις.
 
§ 52 Το Δικαστήριο καταλήγει ότι ο Εναγόμενος έχει επιδείξει επαρκώς ότι το σύστημα αποκλειστικού δικαιώματος που επιδιώκεται από την προσβαλλομένη νομοθεσία είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας, θεωρούμενοι ως σύνολο, από τα άλλα μέσα που προτείνει ο Ενάγων.
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ