Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

11-05-2005
Ανακοίνωση

Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (αφαιρουμένης της αναστραφείσας πρόβλεψης ποσού 148 εκ Ευρώ στο Α τρίμηνο 2004 αναφορικά με την υπόθεση διαιτησίας με την κοινοπραξία Intralot - Intralot International Ltd) αυξήθηκαν σε ποσοστό 38,2% και ανήλθαν στο ποσό των 120,9 εκ. ευρώ έναντι 87,5 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2004. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών εφαρμόσθηκε συντελεστής φορολογίας 32% έναντι 35% της αντίστοιχης περιόδου 2004. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ: Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Η κυριότερη πηγή ταμειακής ρευστότητας προήλθε από τη λειτουργική δραστηριότητά μας η οποία αυξήθηκε κατά 0,8% στα 187,2 εκ ευρώ κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2005, έναντι 185,6 εκ ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2004. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2004, ήταν αυξημένες λόγω της καθυστέρησης καταβολής των αμοιβών που οφείλονταν στην ανάδοχο εταιρεία του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οποίες κατεβλήθησαν τον Απρίλιο, ως αποτέλεσμα μιας διαφωνίας σχετικά με το καταβλητέο ποσό πέραν του ορίου 60% συνολικής απόδοσης στους νικητές του παιχνιδιού για το συμβατικό έτος που έληξε την 31/01/2004. Η αμοιβή αυτή, αντίθετα, καταβλήθηκε κανονικά το Α τρίμηνο του 2005. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες για το Α τρίμηνο 2005 αυξήθηκαν λόγω της χαμηλότερης απόδοσης στους νικητές του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α τρίμηνο 2005 ανήλθαν σε 4,6 εκ ευρώ έναντι εκροών 9,6 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες κεφαλαιουχικές εκροές που έλαβαν χώρα το Α τρίμηνο 2004 για αγορά ακινήτων που θα χρησιμοποιούνται ως περιφερειακά κέντρα της εταιρείας, σε σχέση με τις χαμηλότερες εκροές του Α τριμήνου 2005 για την αναβάθμιση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και σε μικρότερο βαθμό με την αύξηση των πιστωτικών τόκων κατά το Α τρίμηνο του 2005. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το Α τρίμηνο 2005 ανήλθαν σε 0,8 εκ ευρώ έναντι εκροών 4,0 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην επιστροφή μερισμάτων ύψους 1,1 εκ ευρώ που δεν πιστώθηκαν σε ανενεργούς λογαριασμούς δικαιούχων μετόχων στο Α τρίμηνο 2005, ενώ το Α τρίμηνο 2004 καταβλήθηκαν μερίσματα ύψους 2,1 εκ. ευρώ. Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (πωλήσεις Ελλάδας) ανήλθαν στα 856,0 εκ. ευρώ, έναντι 667,6 εκ. ευρώ το 2004 (αύξηση 28,2%). ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Τα μικτά κέρδη (gross profit) της ΟΠΑΠ Α.Ε. (μετά την αφαίρεση από τις πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των αποδόσεων των κερδών σε νικητές παιχνιδιών), στα 196,2 εκ. ευρώ έναντι 155,9 εκ. ευρώ το 2004, (αύξηση 25,9%). Το μικτό περιθώριο κέρδους για το Α τρίμηνο 2005 διαμορφώνεται στο 22,9% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 23,3% της αντίστοιχης περιόδου του 2004 κυρίως λόγω των αυξημένων αποδόσεων στους νικητές των παιχνιδιών. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση σε ποσοστό 39.9% από 285,2 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2004 σε 171,5 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2005. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (αφαιρουμένης της αναστραφείσας πρόβλεψης ποσού 148 εκ ευρώ στο Α τρίμηνο 2004 αναφορικά με την υπόθεση διαιτησίας με την Intralot) αυξήθηκαν σε ποσοστό 25.0% και ανήλθαν στο ποσό των 171,5 εκ. ευρώ έναντι 137,2 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2004 με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20.0%, έναντι 20,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2004

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ