ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκουν κυρίως:

 • Η κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του καταστατικού.
 • Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, με περαιτέρω δυνατότητα εισήγησης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
 • Ο έλεγχος της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και η άσκηση εποπτείας επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και επί της άσκησης των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας  αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γενικούς  διευθυντές, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει με την Εταιρεία σύμβαση εργασίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, οι αποδοχές, καθώς και οι εν γένει όροι της απασχόλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνονται με την κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4)  ετών.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ