Σύνθεση & Θητεία Δ.Σ.

 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικά Μέλη

 

Ονοματεπώνυμο

 

Θέση στο Δ.Σ.

 

Ιδιότητα

 

 

Έναρξη

Θητείας

 

Λήξη Θητείας

Θεσμικές Επιτροπές

 

Ελέγχου

Αμοιβών & Παροχών

 

Kamil Ziegler

 

 Πρόεδρος

 

Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

     

Damian Cope

     Διευθύνων      Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 01.07.2016       2017    

 

Michal Houst

 

CFO

 

Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

Μη Εκτελεστικά Μέλη

 

Ονοματεπώνυμο

 

Θέση στο Δ.Σ.

 

Ιδιότητα

 

 

Έναρξη

Θητείας 

 

Λήξη Θητείας

Θεσμικές Επιτροπές

 

Ελέγχου

Αμοιβών & Παροχών

 

Σπύρος Φωκάς

 

Αντιπρόεδρος Α'

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

 

Μέλος

 

Pavel Horak

 

Αντιπρόεδρος Β'

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

Μέλος

 

 Xρήστος Κοπελούζος

 

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

Γεώργιος Μελισανίδης

 

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

Marco Sala

 

 

 Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

Pavel Saroch  

 

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

Πρόεδρος

 

Konstantin Yanakov 

 

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

07.11.2013

 

2017

 

 

 

 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

 

Rudolf Jurcik

 

 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

07.11.2013

 

 

2017

 

Μέλος 

 

 

 

Δημητράκης Ποταμίτης

 

 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

07.11.2013

 

 

2017

 

Πρόεδρος

 

 

Igor Rusek

 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 07.11.2013

 

2017

 

Μέλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των Μελών του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) Μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) Μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεουμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε Σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του καταστατικού, από την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου.

 

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της εκλογής νέων συμβούλων από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η παράταση της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και  ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή υπάλληλοι επιχείρησης η οποία ευρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ