Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας:

  • εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία,
  • εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δίνουν τους  επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, και
  • δύνανται, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και αντικλήτους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.

Επιμελείται των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, ενώ με ευθύνη του, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους συντάσσεται ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. του προηγούμενου έτους. Εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ